UF2. Automatització de tasques i llenguatges de guions

A01. Powershell

1.1. Configurant la finestra de consola de PowerShell

1.1.1. Exercici 1

Personalitzar un accés directe que apunti a un directori específic.

Exercici teòric

1.1.2. Exercici 2

Personalitzar el color i tamany del text.

Des del menú Herramientas → opciones podem canviar aquests paràmetres. Jo deixaré per defecte els colors que ja hi van i la font i mida que ve predefinida.

Finestra configuració consola Powershell

1.1.3. Exercici 3

Familiaritzant-nos amb les característiques d’edició de la consola de PowerShell

Exercici teòric

1.2. Iniciació a les comandes en PowerShell

1.2.1. Exercici 1

Llista tots els cmdlet que utilitzen els verbs «Add», «Clear», «New», and «Set» .

get-command -Verb Add
get-command -Verb Clear
get-command -Verb New
get-command -Verb Set

1.2.2. Exercici 2

Llista tots els cmdlet que utilitzen el substantiu «Service».

get-command -type Cmdlet -name *Service*

1.3. L’ajuda a PowerShell

Capítol teòric sense exercicis.

1.4. Utilitzant cmdlets

1.4.1. Exercici 1

Obre un terminal de PowerShell i realitza les següents tasques fent servir les Cmdlets corresponents.

 1. Mostra el llistat de totes les tasques o processos:

  Get-Process
  
 2. Mostra el llistat de totes les tasques que comencin el seu nom per un caràcter que escullis:

  Llisto tots els processos que el seu nom comenci per s.

  Get-Process -ProcessName s*
  
 3. Inicialitza un procés nou sense gaire repercussió pel sistema i atura’l mitjançant el seu PID

  He arrencat OneDrive i he llistat els processos amb:

  Get-Process -ProcessName OneDrive
  

  i he descobert que el seu pid és el 5720. Per a matar-lo, ho faig amb

  Stop-Process -Id 5720
  
 4. Mostra el temps de CPU que ha utilitzat un únic procés

  Llisto el temps de CPU del procés explorer

  Get-Process explorer | Format-List TotalProcessorTime
  
 5. Llista aquells serveis que no estiguin aturats

  get-service | where-object {$_.Status -ne 'Stopped'}
  
 6. Llista aquells serveis indicant el nom del teu equip

  El meu nom de host és DESKTOP-ET232A1. Per a buscar els serveis que s’executen al meu equip faré

  get-service -ComputerName DESKTOP-ET232A1
  
 7. Canvia el mode d’arrencada d’un servei d’automàtic a manual (després torna’l al seu valor original). Per poder-ho fer, primer hauràs llistar els serveis amb el mode d’arrencada automàtica

  get-wmiobject win32_service -Filter "startmode = 'auto'"
  Set-Service -Name WSearch -StartupType Manual
  Set-Service -Name WSearch -StartupType Automatic
  
 8. Amb quins Cmdlets podem realitzar les tasques de canvi d’estat de serveis? Fes la prova amb el servei “Computer Browser” i amb diferents estats

  stop-service
  start-service
  restart-service
  set-service
  
  • Passos a seguir:

   • Primer mostrar l’estat actual del Servicio Browser

    Get-Service -Name Browser | Format-List "Status"
    
   • Després s’ha d’aturar

    Stop-Service -Name Browser
    
   • Tornem a mirar l’estat

    Get-Service -Name Browser | Format-List "Status"
    
   • Tornem a engegar el servei

    Start-Service -Name Browser
    
   • Tornem a mirar l’estat

    Get-Service -Name Browser | Format-List "Status"
    

1.5. Àlies predefinits

1.5.1. Exercici 1

Proveu aquests àlies: dir, ls, gci i Get-ChildItem.

Tots 4 àlies fan el mateix: llisten el contingut del directori on ens trobem.

1.5.2. Exercici 2

Proveu de fer el vostre propi àlies de qualsevol cmdlet de PowerShell.

Puc fer un àlies per al cmdlet Set-Service utilitzant ss.

Set-Alias ss Set-Service

1.5.3. Exercici 3

Proveu l’exportació i importació d’àlies i comprova que el teu àlies personalitzat és pot fer servir. Primer haureu d’exportar àlies, tancar la sessió de PS, tornar a obrir PS i importar els àlies.

Creo l’àlies amb

Set-Alias gs Get-Service

Exporto els meus àlies fent

Export-Alias elsmeusalias.txt

Comprovo que gs fa el mateix que Get-Service:

Configuro l'àlies i l'executo

Tanco la powershell i torno a iniciar. Comprovo que ara l’àlies gs no existeix, importo elsmeusalias.txt i es carrega (els errors són deguts als àlies predefinits que ja existeixen i no es poden “sobreescriure”).

L'àlies no existeix, carrego la configuració

Després, comprovo que gs ja funciona com a Get-Service:

L'àlies funciona de nou

1.6. Scripts en PowerShell

1.6.4. Exercici 4

Per fer el nostre primer Script en PS obrirem un editor de texte, com per exemple el NOTEPAD i escriurem una línea amb la següent comanda Write-Host «Hello World” Guardarem aquest arxiu a la nostre carpeta ScriptsPS creada a l’inici amb el nom script1.ps1 i ja podrem executar-ho, simplement posant el nom script1.ps1 al terminal PS.

Executar script simple

1.6.5. Exercici 5

Una segona forma de fer-ho seria obrint l’entorn POWERSHELL ISE, que ens proporciona una interfície gràfica amb diferents menús d’ajuda per poder crear el nostre Script. Aquestes ajudes ens permeten obtenir la sintaxi exacte de la comanda per a minimitzar errors. Feu el mateix script anterior amb l’ajuda de POWERSHELL ISE.

Creo un nou arxiu de PowerShell i el deso com a helloworldise.ps1

Llavors des de la consola, puc executar-lo amb ./helloworldise.ps1.

Executo l'script des de PowerShell ISE

1.7. Variables en PowerShell

1.7.1. Exercici 1

Proveu de crear la vostra pròpia variable i després visualitzeu el valor amb Get-Variable

$Guillem = “PowerShell”
Get-Variable
Setejo la variable i comprovo el valor

1.7.2. Exercici 2

Feu que us demani primer el vostre nom i després la vostra edat. Visualitzeu un missatge per pantalla com aquest: Hola <el vostre nom>, la teva edat és de <vostra_edat> anys

$nom = Read-Host "Com et dius? "
$edat = Read-Host "Quants anys tens? "
Write-Host "Hola $nom, la teva edat és $edat anys."
Resultat execució

1.7.3. Exercici 3

Mostra per pantalla els tipus de les dues variables utilitzades a l’exercici anterior.

Afegirem aquestes línies al final de l’script de l’exercici anterior i l’executarem:

$tipusnom=$nom.GetType()
$tipusedat=$edat.GetType()
Write-Host "La variable nom és del tipus $tipusnom i l'edat és del tipus $tipusedat"

.. figure:: /_static/images/M06UF2/Ps11.png
:alt: Veiem el tipus de les variables

1.8. Operacions amb variables en PowerShell

1.8.1. Exercici 1

Exercici teòric.

1.8.2. Exercici 2

Exercici teòric.

1.8.3. Exercici 3

Experimenta amb PowerShell ISE les diferents opcions que podem fer amb un objecte. Utilitza la consola d’ajuda de ISE i fes proves amb 5 opcions diferents del que podem fer amb una variable de texte.

$string="guillem sola"
Write-Host $string.ToUpper() #Transformació a majúscules
Write-Host $string.Substring(0,7) #Tallar entre la posició 0 i la 7 de la cadena
Write-Host $string.Replace("sola","boeck") #Substitució de caràcters o substrings
Write-Host $string.Equals("guillem" + " " + "sola") #Comprovar igualtat entre strings
Write-Host $string.EndsWith("boeck") #Comprovar si la cadena acaba en una altra cadena definida
GUILLEM SOLA
guillem
guillem boeck
True
False

1.9. Estructures en PowerShell

1.9.1. Exercici 1

Fes un script que et demani per pantalla dos números i que et digui després quin és el número més gran.

$num1 = Read-Host "Escriu un número: "
$num2 = Read-Host "Escriu un altre número: "
if ($num1 -gt $num2){
  Write-Host "El número 1 és més gran"
}elseif ($num1 -eq $num2){
  Write-Host "Són iguals"
}else{
  Write-Host "El número 2 és més gran"
}

1.9.2. Exercici 2

Fes un script que et demani per pantalla T’AGRADA PROGRAMAR? Si dius que SI en majúscules o minúscules t’ha de dir per pantalla MOLT BÉ Si dius que NO en majúscules o minúscules t’ha de dir per pantalla UFF!!! En altre cas t’ha de dir per pantalla NO T’ENTENC

$agrada=Read-Host "T'agrada programar?"
if ($agrada -ieq "si"){
  Write-Host "MOLT BÉ"
}elseif($agrada -ieq "no"){
  Write-Host "UFF!!!"
}else{
  Write-Host "NO T'ENTENC"
}

1.9.3. Exercici 3

​Fes un script que et demani per pantalla un número entre el 0 i el 10 i que et digui després per pantalla la teva nota

[float] $nota = Read-Host "Entra un número del 0 al 10"
switch ($nota) {
{$_ -lt 5} {
  Write-Host "SUSPÈS"
  }

{$_ -ge 5 -and $_ -lt 7} {
  Write-Host "APROVAT"
  }

{$_ -ge 7 -and $_ -lt 9} {
  Write-Host "NOTABLE"
  }

{$_ -ge 9 -and $_ -le 10} {
  Write-Host "EXCEL·LENT"
  }

default {
  Write-Host "Nota invàlida"
  }
}

1.9.4. Exercici 4

Amb una estructura repetitiva fes la suma dels 25 primers números naturals

[int] $suma=0
[int] $num=1
while ($num -le 25) {
  $suma+=$num
  $num++
}
Write-Host "La suma dels 25 primers números naturals és $suma."

1.9.5. Exercici 5

Amb una estructura repetitiva fes la taula de multiplicar d’un número demanat per pantalla

[int] $numero = Read-Host "De quin número vols saber-ne la taula de multiplicar?"
for ($i=0; $i -le 10; $i++) {
  $resultat=$numero*$i
  Write-Host "$numero x $i = $resultat"
}

1.9.6. Exercici 6

Crea un cmdlet de powershell que mostri un menú a l’usuari amb cuatre operacions disponibles: crear directori, eliminar directori, mostrar directori i sortir. Una vegada escollida una opció correcta el programa ha de sol·licitar un nom de directori i fer la operació sel·leccionada.

[int] $opcio=0
while ($opcio -ne 4) {
  Write-Host "CMDLET Control de directoris"
  Write-Host "############################"
  Write-Host "1. Crear directori"
  Write-Host "2. Eliminar directori"
  Write-Host "3. Mostrar directori"
  Write-Host "4. Sortir"

  $opcio=Read-Host "Tria una opció:"

  switch($opcio){
  1 {
   Clear-Host
   $dir= Read-Host "Quin directori vols crear?"
   New-Item -ItemType directory -Path $dir
   }

  2 {
   Clear-Host
   $dir= Read-Host "Quin directori vols eliminar?"
   Remove-Item -Path $dir
   }

  3 {
   Clear-Host
   $dir= Read-Host "Quin directori vols veure?"
   Get-ChildItem $dir
   }

  4 {
   Clear-Host
   Write-Host "Fins aviat!"
   }

  default {
   Clear-Host
   Write-Host "Opció incorrecta"
   }

  }
  if ($opcio -ne 4){
  Read-Host "Pressiona qualsevol tecla per a continuar"
  Clear-Host
   }
  }

1.10. Variables amb múltiples valors

1.10.1 Exercici 1

​Crea un script de PowerShell que defineixi un array relacional HASH amb usuaris. Els camp de cada usuari han de ser nom_compte, nom_usuari i password. El programa ha de mantenir aquest array amb un menú en el que es pugui:

 • Afegir usuari

 • Eliminar usuari

 • Buscar per nom d’usuari

 • Mostrar tots els usuaris

  [int] $opcio=0
  $users = @{}
  
  while ($opcio -ne 5) {
    Write-Host "CMDLET Control d'usuaris"
    Write-Host "############################"
    Write-Host "1. Afegir usuari"
    Write-Host "2. Eliminar usuari"
    Write-Host "3. Buscar usuari per nom"
    Write-Host "4. Mostrar tots els usuaris"
    Write-Host "5. Sortir"
  
    $opcio=Read-Host "Tria una opció:"
  
    switch($opcio){
    1 {
     Clear-Host
     Write-Host "AFEGIR USUARI"
     $nom_compte= Read-Host "Nom del compte"
     $nom_usuari= Read-Host "Nom de l'usuari"
     $password= Read-Host -AsSecureString "Contrasenya"
  
     #Fer hash de la contrasenya
     $md5 = new-object -TypeName System.Security.Cryptography.MD5CryptoServiceProvider
     $utf8 = new-object -TypeName System.Text.UTF8Encoding
     $hash = [System.BitConverter]::ToString($md5.ComputeHash($utf8.GetBytes($password)))
  
     #Afegir valors
     $users.Add("$nom_compte", @("$nom_usuari", "$hash"))
     }
  
    2 {
     Clear-Host
     Write-Host "ELIMINAR USUARI"
     $nom_compte= Read-Host "Quin usuari vols eliminar?"
     $users.Remove("$nom_compte")
     }
  
    3 {
     Clear-Host
     Write-Host "CERCA USUARI"
     $nom_compte = Read-Host "Quin nom d'usuari vols veure?"
     Write-Host $users[$nom_compte]
     }
  
    4 {
     Clear-Host
     Write-Host "LLISTA TOTS ELS USUARIS"
     $users
  
     }
  
    5 {
     Clear-Host
     Write-Host "Fins aviat!"
     }
  
    default {
     Clear-Host
     Write-Host "Opció incorrecta"
     }
  
    }
    if ($opcio -ne 5){
    Read-Host "Pressiona qualsevol tecla per a continuar"
    Clear-Host
    }
  }
  

1.11. Funcions en PowerShell

1.11.1. Exercici 1

Feu un script PowerShell que demani un caracter por pantalla i us digui després si és un número o una lletra. Aquest exercici s’ha de realitzar obligatòriament utilitzant una funció.

La manera de saber-ho és provar de fer un parsing del caràcter entrat cap a enter. Si la conversió és possible, serà un número; si no és possible fer el parsing, serà una lletra.

function numeric_lletra($param){
  if (([System.Int32]::TryParse($param, [ref] 0))){
   Write-Host "És un número"
  }else{
   Write-Host "És una lletra"
  }
}

$caracter=Read-Host "Escriu un caràcter"
numeric_lletra($caracter)

1.12. Exercicis diversos en PowerShell

1.12.1. Exercici 1

Crear un arxiu de text anomenat exercici1.txt en el directori PRACTICA1 que hauràs creat prèviament.

New-Item -ItemType file exercici1.txt

1.12.2. Exercici 2

Renombra l’arxiu creat anteriorment a exercici2.txt i mou-lo al directori POWERSHELL

Rename-Item exercici1.txt exercici2.txt

1.12.3. Exercici 3

​Crear un altre arxiu de text anomenat exercici3.txt que contingui el text «Hola, he creat un arxiu»

New-Item -ItemType file exercici3.txt
Set-Content -Path exercici3.txt -Value "Hola, he creat un arxiu"

1.12.4. Exercici 4

​Afegir el text «Hola, una altra línia» a l’arxiu exercici3.txt creat anteriorment

Add-Content -Path exercici3.txt -Value "'r'nHola, una altra línia" #Els valors <code>'r'n</code> són els que generen el retorn de carro i la línia nova respectivament

1.12.5. Exercici 5

Esborrar l’arxiu exercici3.txt demanant confirmació

Remove-Item -Path exercici3.txt -Confirm:$true

1.12.6. Exercici 6

Feu un script que creï un arxiu LLISTAT.TXT on hi haurà la llista de tots els arxius .EXE de la unitat C: del vostre sistema

Get-ChildItem -Path C:\ -Recurse -Depth 2 -Filter "*.exe" | Format-List Name | Out-File -FilePath LLISTAT.TXT

1.12.7. Exercici 7

Presentar en 4 columnes el nom del arxius de C:Windows que comencin per A o per E, inclosos els seus subdirectoris

Get-ChildItem -Path C:\Windows -File -Recurse -Depth 1 | Where {$_.Name -Like "a*" -or $_.Name -Like "a*"} | Format-Table -Wrap

1.12.8. Exercici 8

Feu un script que faci les següents tasques seqüencialment:

 1. Mostri els serveis de Windows

 2. Aturi el servei d’AUDIO demanant confirmació

 3. Mostrar els serveis de Windows en mode PowerShell

 4. Mostri els serveis de Windows en mode gràfic

 5. Arrenqui el servei d’AUDIO en mode DEBUG

Entre cada punt hi haurà una pausa de 3 segons

function retard($segons){
Start-Sleep -Seconds $segons
}

#Llistar serveis com en CMD, suposo.
net start
retard(3)

#Per defecte no demana confirmació a no ser que defineixi -Confirm com a true
Stop-Service AudioSrv -Confirm:$true
retard(3)

#Mostrar els serveis en "mode powershell"? Quina diferència hi ha entre el punt 1 i el punt 3? Bastanta ambigüitat.
Get-Service
retard(3)

Start-Process -FilePath "C:\Windows\System32\services.msc"
retard(3)

#Per defecte demana confirmació a no ser que defineixi -Confirm com a false
Start-Service AudioSrv -Debug -Confirm:$false